Hakk?±m?±zda

SPA'n?±n k??keni Latince'den gelmektedir ve "SANUS PER AQUA" sudan Fendi Replica Handbags gelen sa??l?±k anlam?± ta???±r. SPA'n?±n benzersiz konsepti d??nyadaki farkl?± y??relerin iyi hissettirme metotlar?±n?± bir araya getirir. Sizi Avrupa, Amerika ve Asya'y?± kapsayan bir yolculu??a ?§?±kar?±rken sa??l?±k, zindelik, estetik ve g??zelli??in suyun iyile??tirici g??c??yle geri kazan?±lmas?±n?± sa??lar. Spa alan?± merkezimiz 3000 m2 alana kurulu olup Spa ve masaj hizmetleri konusunda ??ye olduklar?±nda YSL Replica Handbags standart ??yelik indirimleri mevcuttur.

Spa Merkezi hafta i?§i 07:00-23:00 hafta sonu 08:00-22:00 saatleri aras?±nda hizmet vermektedir.

Ayr?±ca spam?±z b??nyesinde bay ve bayan misafirlerimiz i?§in ayr?± alanlarda konumland?±r?±lm?±??;buhar banyosu ve sauna yer almaktad?±r. Fitness merkezimizde ise kendinizi zinde hissetmeniz i?§in her t??r ekipman mevcuttur.8 tane ko??u bantlar?±m?±z ayr?±ca grup dersleri i?§in de 11 adet spinning bisikletlerimiz Replica Bottega Veneta Bags mevcuttur.Merkezimizde 12 m uzunlu??unda 1.40 derinli??inde olan her hafta bak?±m?± yap?±lan bay bayan ??eklinde kullan?±ma a?§?±k olan havuzumuz vard?±r.Bununla birlikte ortak alan olarak T??rk hamam?±m?±z da merkezimizde mevcuttur.Spor salonumuzda her konuda bilgi sahibi olan sizin iste??inize g??re size yard?±mc?± olacak e??itmenlerimiz bulunmaktad?±r.


Tesisimizde 6 adet masaj odas?± 1 tanesi vip olarak hizmet vermektedir. Vip ?§ift ki??ilik olup odam?±zda sauna ve T??rk hamam?± bulunmaktad?±r.
Wellness art?±k yaln?±zca bir trend de??il ayn?± zamanda bir ya??am tarz?± olarak kabul edilmektedir. Wellness felsefesi, insan?± b??t??n olarak kabul ederek beden, ruh ve zihin sa??l?±???±n?± birbiriyle uyumlu hale getirmek ve dengeleyerek art?±rmak ??zerine kurulmu??tur.Yo??un bir g??n??n ard?±ndan uygulanacak bir Hermes Replica Handbags masaj, kendinizi yenilenmi?? hissetmenizi sa??lar, kas gerginli??inizi giderir, v??cudunuza tazelik, enerji ve g???§ verir.


a€¢ ??e??itli masaj ve bak?±m se?§ene??i aras?±ndan kendinize en uygun olan?± uzmanlar?±m?±z e??li??inde belirleyerek LOTUS'un e??siz atmosferinde tazelenebilirsiniz.

a€¢ En iyi sonucu almak i?§in en az haftada bir kere masaj, bir kere v??cut bak?±m?± ve ayda bir kere y??z bak?±m?± yapt?±rman?±z?± tavsiye ederiz.

a€¢ ??iftlere ??zel VIP rit??ellerimiz ile kendinizi ???±martabilir,Otelimizde Wellness ve Spa konsepti gere??i 14 ya?? ve ??zeri misafirleri a???±rlayabilmekteyiz.