Havuz

Y??zme, fiziksel g??r??n??m?? ??ekillendiren, kan Replica Balenciaga Handbags dola???±m?±n?± d??zenleyen ve b??t??n v??cudu ?§al?±??t?±ran ritmik hareketleriyle kalp-damar sistemini g???§lendiren bir spor dal?±d?±r. Yaz aylar?±nda serinletirken, stresimizi alan ve kaslar?±m?±z?± g???§lendiren y??zme sporunun ergenlik d??neminde Fendi Replica Handbags ise beden geli??imini h?±zland?±r?±c?± bir etkisi vard?±r. Sa??l?±kl?± bir ??ekilde kilo vermek ve v??cudunu formda tutmak isteyen ki??ilere en iyi ??nerilebilecek spor bran??lar?±ndan biridir.

Yap?±lan ara??t?±rmalar, d??zenli y??zmenin Prada Replica Handbags kalp dola???±m sistemi ??zerinde olumlu y??nde ?§ok ??nemli etkileri oldu??unu g??stermektedir. D??zenli y??zme antrenmanlar?± yapan ki??ilerde koroner kalp hastal?±klar?±na daha az rastlanmakta ve bireylerin kalp krizi ge?§irme olas?±l?±klar?± d????mektedir. Ayr?±ca kalp ve beyin Replica Celine Handbags damarlar?±n?±n t?±kanmas?±na yol a?§an bir tak?±m maddelerin azalmas?±na da yard?±mc?± olmaktad?±r.