Spa

SPA, Salus Aquam yani Sudan Gelen Sa??l?±k anlam?±na??demektir. Frans?±z ekol?? ve Alman ekol?? olmak ??zere d??nyada iki ekol?? vard?±r.

Spa’n?±n tan?±m?±, ??ifal?± sular ile yap?±lan bak?±m demektir. Spa pazar?± epey geli??mesine ra??men T??rkiye’de yeni geli??mekte olan bir sekt??rd??r. G??r??n????e g??re d??nyan?±n her ??lkesinde spa ba??ka bir anlam ifade ediyor ama genel anlamda bak?±ld?±???±nda her birinin ortak Replica Burberry Handbags noktas?± g??zellik ve o ??lkenin K??lt??r??nde g??zellik kavram?±n?±n ne manaya geldi??idir.

Spa, h?±zla geli??mekte olan bir kavram ve d??nyan?±n bir?§ok yerindeki resort ve Otel komplekslerinde yer almaya devam ediyor. Spa merkezlerini di??er merkezlerden ay?±ran ??zellikler, mekan?±n giri??inden ba??l?±yor. M??zik sistemi ve dekoruna kadar, ho?? kokulu mumlardan ?±???±k sistemine kadar kullan?±lan kozmetik malzemeleri de dahil merkeze gelen ki??iye ruhsal ve bedensel hizmet sunuyor.

Spa m????terileri genelde v??cut bak?±m Programlar?±n?± tecih ediyor. Rahatlat?±c?± aroma ya??lar?± ile salt body peeling’in kombine edilerek masaj teknikleriyle ki??iye uygulanan bu bak?±m, hem v??cudu, hem de ruhsal rahatlatmay?± sa??l?±yor. Masaj ya???± ?°?§eri??indeki turun?§gil aromalar?± sayesinde kan dola???±m?±n?± h?±zland?±r?±p, v??cuda zindelik kazand?±r?±rken, tuz v??cut peelingle de cildi ??l?? deriden ar?±nd?±r?±yor. Toz Replica Balenciaga Handbags halindeki deniz Bunun ard?±ndan yosununu su ile k?±vamla??t?±rarak ki??inin komple v??cuduna s??r??lmesi sa??lan?±yor.

  

Masaj Ya???± Spa

Stre?§ Filmlerle bandajlayarak dermolife cihaz?±na ki??i yat?±r?±ld?±ktan sonra titre??im usul??yle kan dola???±m?±n?±n h?±zland?±r?±lmas?± ve Cihaz?±n p??sk??rtt?????? aroma Buhari ile de v??cudun toksinlerden ar?±nd?±r?±lmas?± sa??lan?±yor. Cihazda bulunan farkl?± renk YANSIMALARI, renk terapisi de yaparak ki??inin ruhsal Y??nden dinlenmesine ve rahatlamas?±na olanak veriyor. Bunun yan?±nda kullan?±lan bir di??er y??ntem de deniz Tuzlar?± ve yosunlar?±d?±r. Bunlar, Mineralleri bak?±m?±ndan zengin ve ayn?± zamanda i?§eriklerinde cilt proteini olan elastini art?±ran ??n maddeleri i?§erirler.

Bu sebepten dolay?±, ??yesi bulundu??unuz merkezlerde bu tarz uygulamalara ?§ok dikkat etmelisiniz. T??m bu uygulamalar?±n amac?±, v??cudun su ve tuz dengesini ayarlamas?±, bedene enerji kazand?±rmalar?±, yorgunlu??u ve a??r?±y?± almalar?± ve az ??nce de de??indi??im gibi cilt proteini olan elastinin yeniden yap?±lanmas?±n?± sa??lamakt?±r.